Information om salgsbetingelser

Samtlige parceller er forbeholdt villabebyggelse.

Prisen for hver parcel er fastsat af byrådet, og prisen kan blive reguleret en gang om året.

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen.

Stempel- og tinglysningsomkostninger betales af køber og sælger hver med halvdelen.
Sælger sørger for udfærdigelse af skøde.

Såfremt køber har advokatbistand ved skødets oprettelse, afholdes udgiften til advokat af køber alene.

Byggetilladelse kan først udstedes når købesummen er betalt.

Køber har pligt til at renholde parcellen for ukrudt, således at ukrudt ryddes og fjernes mindst hvert års maj og september måned. Parcellen må ikke benyttes til oplagsplads ud over, hvad der er nødvendigt i forbindelse med byggeri på parcellen.

Parcellerne overtages, som de er og forefindes, og uden ansvar for kommunen med hensyn til grundens egnethed til bebyggelse, herunder jordbundens beskaffenhed.

Kommunen anbefaler, at køber før fundering af parcelhusbyggeri foretager jordbundsundersøgelser på matriklen.