Grunde

Delområde C er i dag en stor parcel til opførsel af tæt-lav boligbyggeri.
Parcellen ligger på Galgehøj, Aars – matrikelnr. 1el Stenildvad Gde., Aars.

Parcellen udbydes i 4 dele, med en mindstepris på 485 kr. pr. m².

Boligerne i Delområde C, kan ligge på én samlet matrikel, alternativt kan de, af køber, udstykkes i henhold til lokalplanen.
Grundene i Delområde C skal minimum have en grundstørrelse på 350 m².
Ved udstykning til mindre matrikler påhviler omkostningen herfor køber.

Bebyggelsesprocenten i Delområde C må ikke overstige 35% for den enkelte ejendom.

Der må maksimalt opføres 20 boliger indenfor Delområde C som en helhed.

Det samlede areal for Delområde C udgør 9.281 m².

Vilkår for bud
Du kan afgive dit bud ved at udfylde budblanketten, som er en del af det samlede udbudsmateriale.
Blanketten skal sendes i en lukket kuvert til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars mærket "Galgehøj delområde C".

Bud skal indleveres hos Vesthimmerlands Kommune 4. august 2020 kl. 10.00

Indkomne bud vil blive behandlet af Økonomiudvalget den 26. august 2020.
Når beslutningen er tilgængelig vil budgiver få besked på udfaldet af deres individuelle bud, enten via mail eller digital post.

Vesthimmerlands Kommune kan forkaste alle indkomne bud jf. lov om kommuners Styrelse §68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Vilkår for udbud
Bilag 1. Lokalplan
Bilag 2. Galgehøj delområde C
Bilag 3. Kort med højdekoter
Budblanket

Supplerende oplysninger til udbud

Deklaration om kloakledninger
Tinglysningsrids