Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Vrangbækvej og Bakkehusene, Gærum

Tryk her og få salgsmateriale og generelle betingelser i printervenlig udgave.

Den spændende natur er byens varemærke og det er let at komme helt tæt på via afmærkede stisystemer. Gærum tilbyder et sprudlende foreningsliv, gode faciliteter til motion og fritid, gode muligheder for børnepasning og en god skole, der også fungerer som byens kulturcenter. Disse usædvanlige byggegrunde er udstykket som herregårdsgrunde og placeret ved Vrangbækvej og Bakkehusene ligger direkte ud til et storslået naturområde.

Ud over købesummen skal køber betale tilslutningsbidrag
svarende til forsyningsselskabernes til enhver tid
gældende takster og regler. I købesummen er inkluderet udgifter til udførte vejanlæg, vejbelysning og fællesarealer.

Har du spørgsmål, står vi klar til at hjælpe dig. 

Rikke Søndergaard
Tlf. 98 45 50 22

Gitte Nielsen
Tlf.: 98 45 50 21

Eller send en mail til grunde@frederikshavn.dk

Lokalplan 06.12.01 gælder for området. 
Lokalplanen  kan ses på: www.kort.frederikshavn.dk

På hver grund må der opføres ét enfamilieshus med  tilhørende udhus, garage og lignende. 

Bakkehusene 3 og 5 samt Vrangbækvej 32 og 34 kan  dog også benyttes til tæt‐lavt byggeri i form af række‐,  kæde‐ eller klyngehuse til helårsbolig for 1 familie. 

Det bebyggede areal inklusiv udhus og garage må ikke  overstige 400 m2. Bebyggelsesprocenten for tæt‐lav  bebyggelse må ikke blive større end 30 for det  pågældende areal under ét og ikke større end 50 for  den enkelte ejendom. 

Bebyggelsen må opføres i 1, 1½ eller 2 etager.  Ydervægge på boliger skal udføres som en af følgende  muligheder:
1) Enten som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre bygningsdele (mindre  end halvdelen af bygningen) kan udføres i andre  materialer, f.eks. træ, metal, sten og tegl. 
2) Eller i træ. Der må ikke anvendes runde bjælker og/eller krydsede hjørnekonstruktioner. Delpartier  (mindre end 1/3) kan udføres i andre materialer. 

Se grundene i 3D på: www.byg‐i‐gaerum.dk

Over grundene løber en hovedkloakledning og på  grundene ud for Hasselvej ligger kloak‐ og  vandledninger. Der må ikke bygges på et bælte af 2  meters bredde på hver side af ledningerne.  Ledningerne er tinglyst på grundene. 
Der gøres opmærksom på, at der ved kloakledningen,  som går gennem området, formentlig skal udføres  ekstrafundering 7‐8 meter på begge sider af denne. 

Kommunen etablerer sten‐ og jorddigerne samt  planter de enkelte træer i skellene mellem grundene.  Køber etablerer selv eventuelt ”hegn” ud mod  Vrangbækvej, Bakkehusene og langs områdets  sydligste skel over mod hobbylandbrugene. 


Vrangbækvej er en offentlig vej, mens Bakkehusene er  en privat fællesvej. Som grundejer ved en privat  fællesvej skal man deltage i udgifterne til ren‐ og  vedligeholdelse af denne, jævnfør Lov om private  fællesveje fra den dag grunden overtages. 


Det er tilladt at have følgende husdyrhold på hver  grund i området:
• 30 stk. høns
• 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
• Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold

Det er ikke tilladt at have svine‐, kvæg‐, fåre‐, gede‐ og  hestehold. 


Der er ingen byggepligt på grundene.
Byggearbejdet må ikke påbegyndes, inden der er givet  byggetilladelse. 
Grunden kan videresælges i ubebygget stand. 

Interesserede kan reservere en grund i 2 måneder.

Reservationen kan forlænges, såfremt der ikke er andre
der vil reservere grunden.

Reservationen bortfalder af sig selv, såfremt Center
for Teknik og Miljø ikke inden reservationens udløb
har modtaget henvendelse om køb.

Hvis en anden interesseret køber afgiver bindende
købstilbud på grunden, skal den, der har reserveret
grunden, inden 14 dage meddele, om denne ønsker at
købe grunden.

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom gælder. Betingelserne kan fås hos Center for Teknik og Miljø. Du kan også læse betingelserne i fuld længde nederst på denne side.

Ud over købesummen skal køber betale  tilslutningsbidrag svarende til forsyningsselskabernes  til enhver tid gældende takster og regler.  

For grundene Vrangbækvej 34 og 36 gælder, at køber  betaler tilslutningsbidrag til kloak direkte til sælger  samtidig med købesummen.   

For grundene Bakkehusene 3 og 5 samt Vrangbækvej  32 betales tilslutningsbidrag til kloak efter opkrævning  fra forsyningsselskabet.  

Fælles for alle grundene er, at tilslutningsbidrag til el,  vand og varme betales efter opkrævning fra  forsyningsselskaberne  

Vand  
Vand leveres fra Frederikshavn Vand A/S.  

Få flere oplysninger her:  
Frederikshavn Vand A/S  
Tlf.: 98 29 90 00  
Mail: forsyningen@forsyningen.dk 
www.forsyningen.dk/vand 

El  
El leveres fra Nord Energi Net A/S  
Få flere oplysninger her:  
Nord Energi Net A/S  
Tlf.: 99 24 56 56  
Mail: info@nordenergi.dk 
www.nordenergi.dk 

Varme 
Der er pligt til tilslutning til naturgas.  
Oplysninger om vilkår for naturgas samt tilslutningsafgiftens størrelse kan fås hos HMN  Naturgas I/S  

Få flere oplysninger her: 
Evida
Tlf: 77 89 90 00 
Mail: evida@evida.dk 
www.evida.dk  

Kabel‐TV 
Der er fællesantenneanlæg i området der tilhører  TDC. Tilslutningsafgiften til kabel‐TV er inkluderet i  grundprisen ved opførelse af en bolig på en grund.   
Få flere oplysninger her:  
Tlf.: 80 80 40 40 
www.tdc.dk 

Kloak 
Der skal ske tilslutning til offentlig kloak.  
Få flere oplysninger her: 
Frederikshavn Spildevand A/S  
Tlf.: 51 63 30 56 eller 98 29 90 00  
Mail: forsyningen@forsyningen.dk 
www.forsyningen.dk/spildevand 

Vrangbækvej 32 og Bakkehusene 3 og 5  
Kommunen kan som sælger ikke indgå aftale om  henstand.  
Grundene er ikke tilsluttet kloak. Tilslutningsbidrag  opkræves af Frederikshavn Spildevand A/S når der  udføres stik.  

Vrangbækvej 34 og 36 ‐ henstand  
Der kan indgås aftale med sælger om henstand med  tilslutningsbidrag til kloak på følgende betingelser:  
• Matriklen må ikke tilsluttes regn‐ eller spildevandskloak  
• Matriklen skal forblive som én selvstændig ejendom
• Matriklen skal henligge ubebygget
• Matriklen må ikke tilsluttes vandforsyning
• Frederikshavn Kommune har ret til at ophæve aftalen og opkræve det pålignede bidrag tillagt  renters rente, hvis ejeren ikke overholder  ovennævnte punkter  

Vrangbækvej 34 og 36 ved accept af henstand med  tilslutningsbidrag  
Bidraget forfalder til betaling, når ejer slutter  pågældende forsyning til matriklen.  Frederikshavn Kommune sender da opkrævning på  tilslutningsbidraget tillagt renters rente. Der tinglyses  deklaration om henstanden, og køber afholder alle  udgifter i forbindelse med dette.  Frederikshavn Kommune er påtaleberettiget 

Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer.
I det efterfølgende er anvendt betegnelsen ”ejendom” uanset, hvilken type der er tale om.

Salg sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af fast ejendom.

Indhold

 1. Ejendommen og købers overtagelse af denne
 2. Bundforhold
 3. Forurening
 4. Fortidsminder
 5. Renholdelse m.m. af ubebygget ejendom
 6. Servitutter m.v.
 7. Bestemmelser, der tinglyses servitutstiftende forud for pantegæld
 8. Kabler, rør, ledninger og dræn
 9. Betalingsbetingelser
 10. Købers økonomiske forpligtelser udenfor købesummen
 11. Omkostninger
 12. Betingelser for handelens gennemførelse
 13. Øvrige forhold
 14. Tilbageskødning af ubebyggede grunde

Definition af ekstrafundering


1. Ejendommen og købers overtagelse af denne

Ejendommen overtages af køber med alt rette tilhørende og tilliggende, herunder eventuelle hegn, beplantning m.m., som denne er beset af køber.

Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger.

Køber er bekendt med ejendommens skel. Kan køber ikke finde skelpæle i marken, skal køber senest 14 dage efter overtagelsesdatoen meddele dette til sælger, som da vil sørge for, at skelpæle sættes. Køber kan ikke efterfølgende stille krav om dette, hvis nævnte frist er overskredet.

Ejendommen henligger for købers regning og risiko fra overtagelsesdatoen at regne. Overtagelsesdatoen er tillige skæringsdag for ejendommens indtægter og udgifter, herunder for skatter og afgifter.


2. Bundforhold

Sælger er ikke bekendt med forhold vedrørende jordbund eller forekomst af fortidsminder herunder bygningsrester, forsyningsledninger og dræn, der ikke er i brug eller lignende, der ikke er nævnt i salgsmaterialet med bilag. Sælger er uden ansvar for ejendommens bæreevne i forbindelse med byggeri. Jordbundsforhold har ikke været undersøgt, medmindre dette fremgår af salgsmaterialet for ejendommen.

Køber har ret til – og opfordres til – at gennemføre nødvendige jordbundsundersøgelser inden 4 uger efter købers underskrift af købsaftalen. Såfremt jordbundsundersøgelserne dokumenterer, at der vil være udgifter til ekstrafundering1, der overstiger 20 % af købesummen dog mindst 50.000 kr. inkl. moms, kan køber træde tilbage fra handelen, såfremt dette ønskes på baggrund af jordbundsforholdene. I så fald har køber pligt til at aflevere ejendommen, som den var ved aftalens indgåelse.

Er ejendommen en erhvervsgrund, og køber ikke ønsker at træde tilbage fra handelen på grund af jordbundsforholdene, kan der optages forhandling om, hvorvidt sælger vil deltage i udgiften til ekstrafundering1 udover 50.000 kr. inkl. moms. Anmodning om sælgers eventuelle deltagelse i udgiftsfordelingen skal være skriftlig og være sælger i hænde senest 4 uger efter købers underskrift af købsaftalen.

Er ejendommen en parcelhusgrund, og køber ikke ønsker at træde tilbage fra handlen på grund af jordbundsforholdene, kan der optages forhandling om, hvorvidt sælger vil deltage i udgiften til ekstrafundering1. Anmodning om sælgers eventuelle deltagelse i udgiftsfordelingen skal være skriftlig og være sælger i hænde senest 4 uger efter købers underskrift af købsaftalen.

Såfremt sælger accepterer at deltage i udgiften til ekstrafundering1 af en parcelhusgrund, gælder følgende:

 • At sælger deltager med 50 % af den udgift til ekstrafundering1 der ligger udover 50.000 kr. inkl. moms. Dette gælder dog kun for ekstrafundering af boligdelen (omfatter således ikke ledninger, belægninger, garager, carporte og lignende). Sælger fremsender accept for deltagelse i ekstrafundering til køber.
 • Sælgers andel af ekstrafunderingen betales til køber, når arbejdet er udført, og køber har indsendt endelig kvittering for betalt arbejde.
 • Sælger deltager kun i de faktiske udgifter. Såfremt de faktiske udgifter til ekstrafundering overstiger det fremsendte tilbud, deltager sælger ikke yderligere.
 • Sælgers accept af deltagelse i ekstrafundering1 gælder i 2 år fra overtagelsesdatoen og bortfalder herefter.

Sammen med købers anmodning om sælgers evt. deltagelse i udgifterne til ekstrafundering1 af en parcelhusgrund skal køber fremsende følgende skriftligt materiale:

 1. Geoteknisk undersøgelsesrapport svarende til projektundersøgelsesfasen for geoteknisk kategori 2 iht. norm for geoteknik DS/EN 1997 og udført af et anerkendt geoteknisk fagkyndigt firma.
 2. Tilbud fra en entreprenør på ekstrafundering med løsninger i overensstemmelse med anvisninger i den geotekniske undersøgelsesrapport. Tilbuddet skal være udspecificeret i punkter, der udelukkende vedrører merpriser for ekstrafundering af ejendommen. Udspecificeringen skal være opdelt i punkter svarende til de forskellige arbejdsprocesser i udførelsen af ekstrafunderingen og tilhørende mængdeangivelser skal være angivet for hver proces. Skema til beregning af ekstrafundering findes på ejendomscenteret.dk
 3. Tegningsmateriale, som illustrerer fundering af ejendommen.

Udgifter til udarbejdelse af ovenstående materiale påhviler køber.

Såfremt køber ikke inden fristens udløb har benyttet sig af sin ret til at træde tilbage fra handelen på grund af jordbundsforholdene, eller hvis sælger har valgt at deltage i udgiften til ekstrafundering1, og køber har accepteret sælgers tilbud herom, kan køber ikke senere gøre indsigelse gældende på grund af jordbundsforholdene.

Ad. 1.) Definition af ekstrafundering findes nederst på siden


3. Forurening

Sælger er ikke bekendt med forhold vedrørende forurening, der ikke er nævnt i salgsmaterialet med bilag, og som vil være væsentligt bebyrdende for køber. Jordforureningsloven indeholder en bestemmelse om, at al jord i byzone er klassificeret som lettere forurenet.

Sælger er ikke bekendt med, om der på ejendommen findes kemikalier eller andre forurenende stoffer, der kan medføre krav fra miljømyndighederne om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Ejendommen er ikke registreret som affaldsdepot og heller ikke kortlagt efter lov om forurenet jord.

Sælger bærer ikke ansvaret for en eventuel senere konstateret forurening. Køber kan således ikke hæve handelen, rejse erstatningskrav eller kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, såfremt det viser sig, at ejendommen er forurenet.

Køber har dog ret til at træde tilbage fra handelen senest 4 uger efter overtagelsesdatoen, såfremt det viser sig, at det er et myndighedskrav, at der skal ske hel eller delvis oprensning til den efter gældende plangrundlag lovlige anvendelse af ejendommen. Ingen af parterne kan i den anledning rejse krav mod den anden part. Træder køber tilbage fra handelen, har køber pligt til at aflevere ejendommen, som den var ved aftalens indgåelse. Tilbagekøbsprisen er den samme, som køber betalte for grunden og uden rentetillæg. Sælger godtgør betalte tilslutningsbidrag. Købers eventuelle udgifter til skatter, hegn, ledninger, udstykning, tinglysning m.v. godtgøres ikke. En eventuel udgift til tilbageskødning afholdes af køber.

Ligger ejendommen i et område, der er klassificeret som lettere forurenet (områdeklassificeret), gælder købers ret til at træde tilbage fra handlen senest 4 uger efter overtagelsesdatoen ikke, hvis der kun er tale om lettere forurenet jord (områdeklassificeret). Definitionen på områdeklassificering er, at jorden er lettere forurenet på grund af diffus forurening fra bilers udstødning og industriens udledning af røg og støv gennem mange år. Ved eksempelvis boligformål skal det ved lettere forurening sikres, at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af grunden ikke er forurenet enten ved at jorden fjernes, eller at der er etableret varig, fast belægning.


4. Fortidsminder

Køber er underlagt en grundejers forpligtelser i henhold til Museumslovens §§ 22-27 vedrørende indhentelse af en udtalelse om risikoen for ødelæggelse af fortidsminder under byggeri.

Sælger her intet kendskab til fortidsminder eller andre arkæologiske forholder på grunden, medmindre dette er beskrevet i salgsmaterialet. Grunden overdrages således uden ansvar for sælger af nogen art vedrørende sådanne forhold.


5. Renholdelse m.m. af ubebygget ejendom

Blandt andet med henblik på at begrænse gener for omkringboende erklærer køber sig indforstået med, så længe købers ejendom ikke er bebygget, at sikre mod sandflugt, holde den ryddelig og fri for ukrudt, ligesom eventuel græsbevoksning skal slås jævnligt.


6. Servitutter m.v.

For så vidt angår servitutter m.v., henvises til ejendommens blad i tingbogen. Køber har fået udleveret udskrift af den elektroniske tingbog. Sælger påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden af oplysningerne deri.

Er der tale om en udstykket ejendom, har køber gjort sig bekendt med servitutterne og respekterer disse i det omfang, de kommer til at påhvile den udstykkede ejendom.


7. Bestemmelser, der tinglyses servitutstiftende forud for pantegæld

1)

”Så længe grunden ikke er bebygget, må den ikke videresælges uden først at være tilbudt Frederikshavn Kommune.

Såfremt en bebyggelse ikke er afsluttet inden 2 år fra overtagelsesdatoen, og køber ikke inden samme frist har afleveret færdigmelding til kommunen, har køber således pligt til at tilbyde og eventuelt tilbageskøde ejendommen til Frederikshavn Kommune.

I begge tilfælde til samme købesum, som køber har betalt for grunden, uden rentetillæg og uden godtgørelse for afholdte udgifter, herunder skatter, hegn, ledninger m.v. Køber skal endvidere afholde Frederikshavn Kommunes omkostninger ved det oprindelige salg og ved tilbageskødningen. Frederikshavn Kommune vil endvidere være berettiget til i tilbagekøbsprisen at modregne eventuelle udgifter, som måtte være nødvendige for at bringe grunden i en tilstand svarende til dennes tilstand ved købet.

Køberen har ret og, på kommunens begæring, pligt til for egen regning og inden for en af kommunen fastsat frist at fjerne eventuelle bygninger eller dele heraf.

Ved ubebygget stand forstås, at der på grunden ikke forefindes et færdigbygget hus, hvorpå der af ejeren er indgivet færdigmelding til Frederikshavn Kommune, og byggeriet er godkendt af Frederikshavn Kommune.

Nærværende deklaration kan aflyses, når byggeriet er fuldført, og der foreligger ibrugtagningstilladelse i de tilfælde, hvor en sådan kræves.

Påtaleberettiget er Frederikshavn Kommune.”


2)

Grænser ejendommen op til kommunale ejendomme, skal følgende servitut tinglyses.

”Hegning mod arealer tilhørende Frederikshavn Kommune påhviler alene ejendommen i de tilfælde, hvor ejeren ønsker hegning, eller hvor der ud fra den brug der gøres af ejendommen, rejses hjemlet krav om indhegning.

Udgiften til hegning og dets fremtidige vedligeholdelse påhviler alene ejendommen herunder bekæmpelse af bevoksning langs hegnet på begge sider.

Påtaleberettiget er Frederikshavn Kommune.”

8. Kabler, rør, ledninger, dræn, rørlagte vandløb og grøfter

Køber har ansvaret for, at alle rør, kabler og ledninger i græsrabatter, vejarealer m.v. til forsyning med el, vand, varme, kloak, telefon og lignende ikke beskadiges i forbindelse med købers råden over ejendommen.

Der kan muligvis være dræn og rørlagte vandløb på ejendommen, men sælger er ikke bekendt med den nøjagtige placering af disse. Drænene og rørlagte vandløb er private, og ren- og vedligeholdelse påhviler køber. Køber overtager drænene og rørlagte vandløb i den stand, de er og forefindes.

Nødvendige omlægninger af detail- og hoveddræn og rørlagte vandløb udføres og betales af køber. Omlægningsprojekter skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Hvis der ved byggearbejderne overskæres eksisterende, fungerende, gennemgående drænledninger eller rørlagte vandløb, skal disse atter forbindes (eventuelt ved omlægning uden om bygningerne), alt efter nærmere aftale med kommunen.

Hvis der findes grøfter på ejendommen er køber pligtig til at vedligeholde disse. Ændringer ved grøfternes placering og dimensioner skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Køber er erstatningspligtig for skader, som køber selv eller personer, som køber er ansvarlig for, påfører forekommende anlæg m.v.


9. Betalingsbetingelser

Købesummen betales kontant pr. overtagelsesdatoen. Ved forsinkelse med betalingen forrentes den kontante betaling fra overtagelsesdatoen, og til betaling sker, med en årlig rente svarende til rentelovens bestemmelser.

Ved manglende betaling betragtes købsaftalen som misligholdt, og sælger har ret til at annullere handelen.

Er der tale om en udstykket ejendom, reguleres købesummen i overensstemmelse med endelig arealfastsættelse efter udstykningens godkendelse.


10. Købers økonomiske forpligtelser udenfor købesummen

 Udenfor købesummen betaler køber:

 • Alle tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomhederne svarende til de til enhver tid gældende takster, vedtægter eller lignende. Køber betaler bidragene pr. overtagelsesdatoen eller efter opkrævning fra forsyningsvirksomhederne.
 • Alle forsyningsledninger fra anvist tilslutningssted. Tilslutningssted anvises af forsyningsselskaberne.
 • Overkørsel over fortov, græsrabat eller lignende. Er der tale om overkørsel til offentlig vej, må en sådan kun anlægges af Frederikshavn Kommunes vejvæsen. Arbejdet udføres efter nærmere aftale mellem parterne. Er der tale om overkørsel til privat vej, skal køber anlægge overkørslen.

 
11. Omkostninger

Skøde udarbejdes og tinglyses af købers advokat. Købers advokat tinglyser de oven for nævnte servitutter om byggepligt og hegn.

Omkostninger ved udarbejdelse af ovennævnte dokumenter samt tinglysning og eventuel senere aflysning af disse betales af køber.

Derudover betaler hver part omkostninger til egen rådgiver.

Sælger betaler omkostninger ved eventuel udstykning, herunder skøderids.

Såfremt der skal ske udstykning i forbindelse med handlen, afholder Frederikshavn Kommune alene udgiften til udstykning/arealoverførsel af en ejendom pr. handel. Køber afholder udgiften til evt. yderligere udstykninger.

Er der tale om salg af mindre eller særlige arealer afholdes alle omkostninger forbundet med handlen af køber herunder bl.a. udstykning/arealoverførsel, tinglysning mm.

Refusionsopgørelse udarbejdes af køber.

12. Betingelser for handelens gennemførelser

Køber forpligter sig til at udarbejde og underskrive skøde og sende dette til sælger senest 4 uger efter, at køber har modtaget den underskrevne købsaftale fra sælger.

Såfremt skødet er mangelfuldt eller det ikke foreligger til den ovenfornævnte frist, er sælger berettiget til, efter forudgående varsel på 8 dagen, at iværksætte udarbejdelse af skøde for købers regning eller at annullere handelen og disponere frit over ejendommen uden nogen form for ansvar. I givet fald skal påløbne omkostninger betales af køber.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for, at det måtte være utinglyste rettigheder og byrder eksempelvis i form af vej-, færdsels- og hævdrettigheder og lignende, helt eller delvist over ejendommen, idet sælger i øvrigt ikke er bekendt hermed.


13. Øvrige forhold

I øvrigt henvises til salgsmaterialet for ejendommen. Nærværende salgsbetingelser gælder i det omfang, der ikke i salgsmaterialet for den konkrete ejendom er nævnt andet. Er der uoverensstemmelse mellem salgsmaterialet og betingelserne, er det salgsmaterialet for ejendommen, der gælder.

Er der tale om salg af en ejendom til boligformål, har køber fortrydelsesret ifølge den til enhver tid gældende lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Køber bekræfter ved sin underskrift på købsaftalen at have læst og accepteret særlige vilkår og vilkår om fortrydelsesret.

Det er ikke tilladt for køber, dennes entreprenør, håndværker eller lignende at anvende ubebyggede nabogrunde, veje eller fællesarealer til opbevaring af byggematerialer, jord eller lignende i forbindelse med byggeri. Konstaterer sælger, at køber har anvendt ovenstående, vil eventuelle skader blive udbedret for købers regning.


14. Tilbageskødning af ubebyggede grunde

Idet der henvises til pkt. 7.1 er følgende vilkår gældende, såfremt sælger ønsker at købe en grund tilbage.
Vilkårene gælder, uanset om byggefristen er udløbet eller ej.

 • Tilbagekøbsprisen er den samme, som køber betalte for grunden og uden rentetillæg
 • Køber betaler sælgers afholdte udgifter ved handelen og tilbageskødningen
 • Købers eventuelle udgifter til skatter, hegn, ledninger m.v. godtgøres ikke
 • Sælger godtgør betalte tilslutningsbidrag
 • Sælger foretager et fradrag på 10 % af købesummen inden tilbagebetaling til køber

 Såfremt tilbageskødningen vedrører storparceller eller andre særlige ejendomme, gælder tillige følgende.

 • Efter forhandling med køber godtgør sælger købers eventuelt afholdte, dokumenterede og markedsrelaterede udgifter til byggemodning, rydning af grund, fjernelse af bygninger og lignende, dog fratrækkes 10% af de samlede omkostninger inden udbetaling af restkøbesummen til køber.

Ønsker sælger ikke at købe grunden tilbage, aflyses forbuddet mod videresalg i ubebygget stand således, at køber frit kan sælge grunden.

Servitutten aflyses af sælger. Køber betaler eventuelle omkostninger til aflysningen.

Definition af ekstrafundering

Normal fundering er defineret ved, at overside af bæredygtige jordlag (OSBL) under fundamenter er beliggende maksimalt 0,9 m under terræn og bæredygtigt afrømningsniveau (AFRN) for terrændæk er beliggende maksimalt 0,5 m under terræn. Dybder er i forhold til eksisterende terræn på købstidspunktet inden eventuel terrænregulering. Hvis bæredygtige jordlag er beliggende dybere end førnævnte dybder, er der tale om ekstrafundering.

Eksempler på ekstrafundering:

 • Dyb fundering (fundamenter føres mere end 0,9 m under terræn til OSBL)
 • Sandpude (uegnet fyldjord erstattes med sundt komprimeret sandfyld inden udførelse af terrændæk og fundamenter)
 • Brøndfundering (punktvise borede dybe fundamenter, som bærer bygningens gulve og fundamentsbjælker)
 • Pilotering (nedrammede betonpæle, som bærer bygningens gulve og fundamentsbjælker)

Eksempler på arbejdsydelser, som betragtes som ekstrafundering:

 • Ekstra udgravning (fra 0,9 m under terræn til OSBL for fundamenter og fra 0,5 m under terræn til AFRN under gulve).
 • Bortkørsel af ekstra opgravet jord. Deponeringsudgifter for den ekstra opgravede jord svarende til at jorden i byzone er lettere forurenet. Ved forekomst af forurenet jord gælder bestemmelserne i afsnit 3 ligeledes for den ekstra opgravede jordmængde.
 • Ekstra omkostninger til materialer og til udførelse af konstruktioner direkte afledt af ekstrafunderingen (selvbærende gulvkonstruktioner og fundamentsbjælker med armeringsmængder udover 0,2 % af betontværsnittet i gulve henholdsvis i top og i bund af fundamenter).
 • Indbygning af sandpude.
 • Boring af brøndfundamenter.
 • Pilotering (pæle, anstilling og afrigning af rambuk, ramning og kapning af pæle, evt. nødvendige supplerende jordbundsundersøgelser).
 • Rådgiverhonorar i forbindelse med dimensionering af ekstrafundering.

Eksempler på arbejdsydelser, som ikke betragtes som ekstrafundering:

 • Udarbejdelse af geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk inspektion af udgravning.
 • Udgravning og tilfyldning i forbindelse med udjævning af eksisterende planum ved kuperet terræn (terrænregulering).
 • Dybe fundamenter, som følge af nære og dybt beliggende nabokonstruktioner eller ledninger i jord.
 • Dræning (omfangsdræn og stikdræn).
 • Funderingsarbejder for udvendige ledninger, belægninger, garager, carporte og lignende uanset bæredygtighed af jordlag.